Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT

  • Inleiding  Incase vindt de bescherming van de privacy van haar cursisten van groot belang. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij via onze website of op andere wijze verkrijgen van onze cursisten.
  • Verzamelde gegevens  Als een cursist zich aanmeldt of laat aanmelden voor een cursus wordt de cursist gevraagd om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en plaats, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. In ieder geval wordt door Incase de voorletters, achternaam met eventuele tussenvoegsels, geboorteplaats en geslacht geregistreerd. Daarnaast kunnen ook gegevens als bedrijfsnaam, voornaam, titulatuur, adres, postcode, (mobiele) telefoonnummer en faxnummer worden geregistreerd.
  • Doeleinde voor verzamelen en verwerken  De verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor administratieve doeleinden met betrekking tot de cursussen, waaronder het sturen van uitnodigingen aan de cursisten en verstrekken van certificaten met de juiste gegevens.
  • Vertrouwelijkheid  Incase behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of aan derden ter inzage geven, tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
  • Kennisneming en verbetering van de gegevens  Indien een cursist dat wenst, zal Incase inzage geven in de informatie zij met betrekking tot die cursist heeft geregistreerd. Mocht die informatie niet correct zijn, dan zal Incase de informatie op verzoek van de cursist aanpassen.
  • Bewaartermijnen  Persoonsgegevens van cursisten worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven zeven jaar bewaard.
  • Vragen of klachten  Indien een cursist of opdrachtgever van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij schriftelijk of per e-mail contact opnemen met Incase.
  • Vermeld in je email of op de envelop dat het gaat om vertrouwelijke informatie (Incase B.V. Industrieweg 10-E, 3606AS Maarssen, info@incase.nl).